تفاوت باتری یو پی اس و باتری ماشین

 تفاوت باتری یو پی اس و باتری ماشین

این نوع باتریها بطور کامل وکیوم نیستند . لذا پس از گذشت مدتی بر اثر شارژ و دشارژهای متوالی  آب داخل باتری تبخیر می گردد . به همین منظور هر سلول باتری دارای درب مجزا جهت افزودن آب مقطر می باشد . به طوری که اگر مقدار آب باتری کم و به تبع آن درصد اسید باتری زیاد گردد ، بتوان به آن آب مقطر مورد نیاز را اضافه نمود . با اضافه کردن آب مقطر عملیات الکترولیت به درستی انجام می پذیرد . به همین دلیل این نوع باتریها همیشه باید بازدید و چکاپ گردند .

 
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟