____ باتری یو پی اس سیلد لید اسید ____ UPS battery Sealed Lead Acid

برخی قابلیت ها

 • باتری های نوع Sealed Lead Acid بدون نیاز به حفظ و نگهدار
 • توانایی کارکرد در شرایط آب و هوایی کشور
 • جنس قطب سر باتری از فلز مس

توضیحات

قابلیت ها

 • باتری های نوع Sealed Lead Acid بدون نیاز به حفظ و نگهداری
 • دارای سیستم تخلیه خودکار بوده و در صورتی که از باتری ها شش ماه استفاده نشود میزان تخلیه در دمای معمولی فقط ۳% ظرفیت اسمی خواهد بود
 • دارای سرب های معدنی با خلوص ۹۸٫۹۹% و با آلیاژ بالا، ۱۰۰% آنالیز شده و ضد خوردگی ، قابل احیا
 • توانایی کارکرد در شرایط آب و هوایی کشور
 • جنس قطب سر باتری از فلز مس

foatures

 • BATTERY SEALED LEAD ACID
 • SERIES (7-200Ah)
 • MAINTENANCE FREE OPERATION
 • LONG SERVICE LIFE (CYCLIC AND FLOAT)
  USABLE IN ANY POSITION
 • NO CORROSIVE GAS GENERATION
 • LOW SELF-DISCHARGE
 • COMPACT & WEIGHT LIGHT
 • UB PNP VBA O UNM elm LOOT

جدول در نسخه موبایل به طول حرکت می کند

BATTERY MODEL NOMINAL VOLTAGE Rated Capacity 25C/77F/ 10HR 1.8V /Cell DIMENSIONS weight (approx) Kg terminal
length 2mm width 2mm height 2mm Hotal Height 2mm
۱۲۰۷ ۱۲ ۷ ۱۵۱ ۶۵ ۹۵ ۱۰۱ ۲٫۵۵ TAB
۱۲۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۵۱ ۹۹ ۹۶۳٫۹۵ ۱۰۱ ۳٫۹۴ TAB
۱۲۱۷ ۱۲ ۱۷ ۱۸۱ ۷۷ ۱۶۷ ۱۶۷ ۶٫۱ B&N
۱۲۲۴ ۱۲ ۲۴ ۱۶۶ ۱۷۶ ۱۲۸ ۱۲۸ ۸٫۷ B&N
۱۲۲۶ ۱۲ ۲۶ ۱۷۳ ۱۶۳ ۱۲۵ ۱۲۵ ۹,۰۰ B&N
۱۲۳۱ ۱۲ ۳۱ ۱۹۶ ۱۳۱ ۱۶۵ ۱۷۸ ۱۱ B&N
۱۲۳۴ ۱۲ ۳۴ ۱۹۶ ۱۳۱ ۱۵۵ ۱۷۸ ۱۱٫۵ B&N
۱۲۴۰ ۱۲ ۴۰ ۱۹۸ ۱۶۶ ۱۷۰ ۱۷۰ ۱۳٫۸ B&N
۱۲۵۰ ۱۲ ۵۰ ۲۶۲ ۱۷۱ ۲۲۴ ۲۲۴ ۱۹٫۵ B&N
۱۲۶۰ ۱۲ ۶۰ ۲۶۲ ۱۷۱ ۲۲۴ ۲۲۴ ۲۲,۰ B&N
۱۲۶۵ ۱۲ ۶۵ ۳۵۰ ۱۷۶ ۱۷۸ ۱۷۵ ۲۵٫۵ B&N
۱۲۷۰ ۱۲ ۷۰ ۳۰۳ ۱۷۳ ۲۲۱ ۲۲۱ ۲۶٫۵ B&N
۱۲۸۰ ۱۲ ۸۰ ۳۵۱ ۱۶۶ ۱۷۵ ۱۷۵ ۳۰٫۵ B&N
۱۲۹۰ ۱۲ ۹۰ ۴۱۵ ۱۷۵ ۲۲۸ ۲۲۸ ۳۱٫۵ B&N
۱۲۱۰۰ ۱۲ ۱۰۰ ۳۳۲ ۱۷۴ ۲۱۶ ۲۳۹ ۳۲,۰ B&N
۱۲۱۲۰ ۱۲ ۱۲۰ ۴۱۰ ۱۷۶ ۲۲۵ ۲۲۵ ۳۶٫۵ B&N
۱۲۱۵۰ ۱۲ ۱۵۰ ۴۹۶ ۲۰۵ ۲۰۷ ۲۴۲ ۵۴,۵ B&N
۱۲۲۰۰ ۱۲ ۲۰۰ ۴۹۶ ۲۵۹ ۲۱۹ ۲۴۲ ۷۴,۰ B&N