چکاپ و بازدید سیستم های UPS

وظیفه اصلی دستگاههای UPS به غیر از حذف نویزها و تثبیت ولتاژ برق شهر ، جبران نبود برق شهر می باشد و معمولاً تا برق شهر قطع نگردد کاربر از سالم بودن یوپی اس مطلع نخواهد شد و با توجه به اینکه اکثر دستگاههای یو پی اس و باتریهای آن با هزینه های زیادی جهت مواقع خاصی ( قطع شدن مداوم برق شهر ) تهیه می گردد .

الزاماً برای حفاظت از سیستم های مصرف کننده و جبران خلع برق شهر ، باید از سالم بودن دستگاههای UPS و باتری آن مطمئن بوده و حداقل دو (هر شش ماه یک مرتبه ) در سال دستگاهها یو پی اس (UPS) بطور کامل بازدید و سرویس گردد .

 

ایمن توان با انجام یک طرح جدید برای اولین بار ، اقدام به چکاپ کامل از کلیه سیستم های UPS(بدون محدودیت مارک ، مدل ، توان و تعداد ) و باتریهای آن و سیم کشی برق ورودی و خروجی یو پی اس (UPS) های موجود (از لحاظ ایزوله بودن، نوع ارت بندی ، اندازه گیری ولتاژ، مقدار بار مصرفی ، تقسیم بار مصرفی و …) نموده و درنهایت وضعیت کامل دستگاههای یو پی اس شمار ا بصورت رایگان بررسی و به حضور اعلام می گردد که در این راستا شما با دریافت برگه مشخصات فنی کامل، از وضعیت فعلی دستگاههای یو پی اس (UPS) خود بطور کلی مطلع شده و قبل از بروز هرگونه مشکلی می توانید در سدد رفع آن برآیید.