بازدید از محل و برآورد نیاز (رایگان)

جهت طراحی و برآورد یو پی اس و یا استابلایزر مورد نیاز کارشناس فنی این شرکت به سایت یا شرکت شما مراجعه و توان و تعداد کلیه دستگاههای یو پی اس مصرف کننده و وضعیت سیم کشی موجود را بررسی و درصورت نیاز به سیم کشی، مشخصات کامل جهت اجراء سیم کشی در فرم بازدید قید گردیده.
در نهایت یو پی اس (UPS) و یا استابلایزر مورد نیاز با توان مناسب و باتری و تابلوی مورد نیاز پیشنهاد می شود.