نحوه نصب باتری ها

   Minimize

همانطور که به اختصار گفته شد باتریها یا به صورت سری و یا به صورت موازی نصب می شوند که در حالت سری قطب مثبت باتری اولی به منفی باتری دومی نصب می گردد و به همین منوال ادامه پیدا می کند که در نهایت دو قطب، منفی از باتری اولی با قطب مثبت باتری آخری باقی می ماند که مجموعه ولتاژ باتریها را دارد و ظرفیت باتریها ثابت می باشد . یعنی اگر 20 عدد باتری 12V/100AH را با هم سری کنیم در مجموع 240ولت 100AH خواهیم داشت .در حالت موازی قطبهای مثبت به هم و قطبهای منفی نیز به هم دیگر نصب می گردد که نهایت یک سر مثبت و یک سر منفی خواهیم داشت که در این مدل نصب ، ولتاژ ثابت و مقدار ظرفیت (AH) باتریها با هم جمع می گردد و برای جاهایی که نیاز داریم ظرفیت مقدار بک آپ تایم بیشتری استفاده نماییم و ولتاژ ثابتی داشته باشیم استفاده می نماییم و در جای که نیاز به ظرفیت بشتری هست باتریها را باهم سری می کنیم .

در بعضی از مواقع نیاز است که از سری موازی استفاده کنیم ، بطور مثال یک UPS به توان 10 کیلو ولت آمپر داریم که 20عدد باتری 12V/100AH به هم سری شده اند دارد که نیاز داریم بک آپ تایم آن دو برابر شود در این حالت باید 20عدد باتری 12V/100AH دیگر با هم سری و در نهایت با باتری های قبلی موازی نماییم که ولتاژ 240V و با ظرفیت 200AH ساعت گردد که در نتیجه زمان بک آپ تایم نیز دوبرابر می گردد .^ بالا