نحوه عمکلرد باتری یو پی اس UPS

   Minimize

نحوه عملکرد باتري بطور ساده به اين صورت مي باشد که اگر دو عدد فلز غير هم نام ( الکترود ) را در مايع اسيد ( الکتروليت) قرار دهيم بين دو الکترود جريان برقرار مي شود.
 يعني الکترود مثبت ، يونها را به خود جذب کرده و با الکترون مثبت و يا همان اکسيد سرب (Pbo2)ترکيب مي شود و باعث به وجود آمدن پتانسيل الکتريکي در دو سر قطب منفي و مثبت باتري مي گردد .
در زمان شارژ در قطب مثبت ، سرلفات سرب با آب ترکيب و اکسيد سرب و يونهاي هيدروژن توليد مي کند و هيدروژن توليد شده توسط الکترود مثبت به سولفات سرب وارد واکنش شده و يون HSOU توليد مي کند که دقيقاً اين واکنش در زمان دشارژ  به صورت برعکس انجام مي گردد


سلول يا خانه هاي باطري Battery cell

هر الکترون مثبت و منفي به همراه الکتروليت ( جداکننده آغشته به الکتروليت ) را يک سلول مي گويند که هر سلول مي تواند حدود 2 ولت برق توليد نمايد که در صورت نياز به ولتاژ بالاتر بايد تعداد خانه ها را زياد و به يکديگرسري کرد بطور مثال اگر باتري 6 ولتي نياز داريم بايد 3 عدد سلول و براي باتري 12 ولتي 6 عدد سلول در نظر گرفت که به طور سري به هم متصل گردند. (جهت سري کردن ، الکترون منفي هر سلول به الکترون مثبت سلول ديگر متصل مي گردد که در نهايت يک قطب مثبت و منفي باقي مي ماند .)


ظرفیت ذخیره باتری (آمپر ساعت) - Battery storage capacity

همانطور که گفته شد تعداد سلول ها نشان دهنده ولتاژ باتري مي باشد و ضخامت و بزرگي تعداد صفحات الکترونها در هر سلول ، ظرفيت باتري را مشخص مي نمايد .      ظرفيت باتريها با واحد آمپر ساعت (AH) مشخص مي گردد ، يعني در دماي مشخص در زمان دشارژ از يک باطري در حالت شارژ کامل در يک ساعت چه آمپري مي توان دريافت کرد و يا به عبارت ديگر حاصل ضرب شدت جريان )آمپر (A و زمان ) ساعت (Hمعادل ظرفيت ذخيره باتري به واحد آمپر ساعت (AH)   مي باشد .        بايد توجه داشت که اين آزمايش در باتري سيلد ليد اسيد در دماي 26 درجه بوده و تا زماني ادامه پيدا مي کند که ولتاژ باتري 12ولت به10.5 ولت برسد و  بطور مثال از يک باتري (7AH)  مي توان 7 آمپر به مدت يک ساعت دريافت نمود  ( البته مورد فوق به طور مثال بوده که مقدار ولتاژ حداقل ، در هر باتري متفاوت مي باشد که اين  مقدار در جداول و مشخصات فني  توسط شرکتهاي سازنده براي هر محصول قيد مي گردد  .)


ابعاد و وزن باطريها

ابعاد باتريها نسبت به آمپر ساعت آنها متفاوت مي باشد ولي اکثر باتريها نسبت به آمپر ساعت ، ابعاد استانداردي داشته  و وزن اين باتريها ( با توجه به اينکه از چه متريالي ساخته شده اند ) نبايد از يک سري استانداردها پايين تر باشد زيرا پايين بودن وزن باتريها نشان دهنده نازک بودن و يا استفاده از آلياژي ديگر به غير از سرب در الکترودها مي باشد که اين امر نشان دهنده کم بودن زمان بک آپ تايم و طول عمر مفيد باتريها مي باشد .


^ بالا