مواردی که باید در تست دوره ای یو پی اس رعایت گردد

   Minimize
در سرویس اولیه کلیۀ باتریها موجود را باید شماره گذاری نموده و پس از اطمینان کامل از شارژر دستگاه ، باتریها را کامل شارژ و ولتاژ تک تک باتری ها را اندازه گیری و با قید شماره باتری ، ثبت گردد و سپس شروع به دشارژ کردن باتری و یا بکاپ گیری نمود وپس از 10 الی 15 دقیقه بعد مجدداً  ولتاژ باتریها اندازه گیری و با ولتاژ قبلی مقایسه گردد و طبق جدول سیکل دشارژ نسبت به زمان می توان بازده باتری را متوجه شده و سپس باید دقت شود کلیۀ باتریها در زمان دشارژ به یک اندازه دچار افت ولتاژ شده اند یعنی به طور مثال باتری در زمان شارژ کامل 8/13 ولت است در زمان دشارژ پس از 15دقیقه 8/11 ولت و باتری های دیگر نیز از2/0 الی 3/0 ولتاژ بالا یا پائین تر باشند و اگر ولتاژ باتری بیش از حد پائین آمده باشد حتماً باتری خراب بوده و باید تعویض گردد تا از خطراتی که قبلاً به آن اشاره شده اجتناب مسائلی که باید به آن توجه داشت جایگزین کردن باتری خراب می باشد با توجه به اینکه باتریها با هم سری بوده و با هم شارژ و دشارژ می گردند اگر باتری نو با آنها سری کنیم چون باتریهای کارکرده سریعتر شارژ و دشارژ می گردد لذا از کلیۀ توان باتری جدید نمی توان استفاده نمود و عمر و بازده باتری نو نیز بسیار کم خواهد شد . پس باید از باتری که شرایط آن مانند باتری کار کرده است استفاده نمود و یا کلیۀ باتریها را تعویض و از باتریهای نو استفاده نمود.
^ بالا