باتری و محیط زیست

   Minimize

از آنجایی که محیط زیست برای ما بسیار هائز اهمیت و مهم بوده و باتریها با توجه به سرب و اسید سولفوریک  موجود و گاز های که از آن خارج می گردد برای  محیط زیست ما بسیار خطرناک می باشد هرگز نباید باتری های خراب را در طبیعت رها نموده و حتماً بعد از تمام عمر باتری آن را به تولید کننده باتری و یا به فروشنده باتری باز گردانید تا دوباره به چرخه تولید برگشته و حداقل ضرر به محیط زیست وارد گردد.

^ بالا